FUNDACJA ARS CHORI

Fundacja Ars Chori została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 17 lutego 2017 r. Inicjatorami jej utworzenia byli: Marcin Kumosiński, Zbigniew Tupczyński oraz Fundator Maria Obłój-Muzaj.

W roku 2021 Fundacja Ars Chori uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

 

Fundacja, w ramach realizacji celów statutowych, wspiera artystów, głównie muzyków, poprzez organizację i promocję wydarzeń kulturalnych z ich udziałem. Organizowane przez Fundację Ars Chori wydarzenia są bardzo wysoko oceniane przez specjalistów zarówno pod względem artystycznym, jak i merytorycznym i organizacyjnym. Swym zasięgiem obejmując odbiorców lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

Swoją ofertę kulturalną Fundacja Ars Chori buduje głównie na projektach autorskich, do których posiada wyłączne prawo. Autorskie koncerty Fundacji Ars Chori to wydarzenia kulturalne stworzone przez Zbigniewa Tupczyńskiego, Judytę Tupczyńską i Marcina Kumosińskiego. Koncerty, a niejednokrotnie widowiska muzyczne, cieszą się bardzo dużą popularnością wśród widzów aktywnie w nich uczestniczących.

W swych działaniach autorzy koncertów/widowisk muzycznych łączą ze sobą różne rodzaje sztuki: muzykę, taniec, teatr i malarstwo, promując w ten sposób artystów z różnych dziedzin.

 

Fundacja Ars Chori podczas organizowanych wydarzeń prezentuje muzykę różnych stylów i epok: od muzyki dawnej do współczesnej. Specjalizuje się w muzyce dawnej okresu baroku i renesansu.

 

Rocznie Fundacja Ars Chori organizuje ok. 20 wydarzeń artystycznych. Współpracuje z Domami i Ośrodkami Kultury, w których realizuje projekty dla odbiorców lokalnych. Fundacja organizuje wielkie koncerty i cykle koncertów w prestiżowych miejscach, m.in.: w Galerii Porczyńskich w Warszawie, Pałacu w Radziejowicach i Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Struktura organizacyjna Fundacji to jednorodne ciało złożone z poszczególnych komórek wzajemnie się uzupełnianych i ściśle współpracujących.

 

Organem zarządzającym jest Zarząd Fundacji w osobach:

Zbigniew Tupczyński – Prezes

Ewa Spasówka – Wiceprezes

Marcin Kumosiński – Wiceprezes

 

Organem kontrolnym jest Rada Fundacji, w skład której wchodzą:

Ewa Cupryjak – Przewodnicząca

Agnieszka Abramowicz – Członek Rady

Sławomir Pawłowski – Członek Rady

 

Radę Programową Fundacji Tworzą:

Zbigniew Tupczyński,

Judyta Tupczyńska,

Marcin Kumosiński.

 

W skład struktury wchodzą ponadto: Zespół Muzyki Dawnej Musarion, Zespół Wokalny Ars Chori, Studio Wokalne Ars Chori, Dział Realizacji Projektów Artystycznych, Dział Realizacji Projektów Edukacyjnych, Dział Promocji i Reklamy, Księgowość.

 

Fundacja Ars Chori została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000667989
NIP:9512432090
REGON:366771194

Fundacja posiada rachunki bankowe w Banku PeKaO SA o numerach:

 

Rachunek główny prowadzony w walucie polskiej:

 

57 1240 1125 1111 0010 7271 5067

 

Rachunek pomocniczy prowadzony w walucie polskiej:

 

10 1240 6410 1111 0010 8237 2065

Skip to content